Bảng cân đối kế toán là gì? Những điều nhà đầu tư cần biết

Bảng cân đối kế toán phản ánh toàn bộ tài sản hiện có và nguồn vốn của doanh nghiệp. Vậy bảng cân đối kế toán là gì?

1. Bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

Nội dung của bảng cân đối kế toán (BCĐKT) thể hiện qua hệ thống chỉ tiêu phản ánh tình hình tài sản và nguồn hình thành tài sản. Các chỉ tiêu được phân loại, sắp xếp thành  từng loại, mục và chỉ tiêu cụ thể phù hợp với yêu cầu của công tác quản lý.

2 Tác dụng của bảng cân đối kế toán là gì?

 • Cung cấp số liệu cho việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Thông qua số liệu trên bảng cân đối kế toán cho biết tình hình tài sản,  nguồn  hình thành tài sản của doanh nghiệp đến thời điểm lập báo cáo.
 • Căn cứ vào bảng cân đối kế toán có thể đưa ra nhận xét, đánh giá khái quát chung tình hình tài chính của doanh nghiệp, cho phép đánh giá một số chỉ tiêu kinh tế tài chính Nhà nước của doanh nghiệp.
 • Thông qua số liệu trên bảng cân đối kế toán có thể kiểm tra việc chấp hành các chế độ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp.

bang can doi ke toan la gi 2 - Bảng cân đối kế toán là gì? Những điều nhà đầu tư cần biết

3 Kết cấu của bảng cân đối kế toán là gì?

     Tài sn      Ngun vn
     Tài sản ngắn hạn
 • Vốn bằng tiền
 • Đầu tư ngắn hạn
 • Các khoản phải thu
 • Hàng tồn kho
     Nợ phải trả
 • Nợ ngắn hạn: Vay ngắn hạn, Nguồn vốn chiếm dụng
 • Nợ dài han: Vay dài hạn, Nợ dài hạn
     Tài sản dài hạn
 • Nợ phải thu dài hạn
 • Tài sản cố định
 • Đầu tư XDCB dở dang
 • Đầu tư tài chính dài hạn
     Nguồn vốn chủ sở hữu
 • Vốn đầu tư của chủ sở hữu
 • Các quỹ không chia trích lập từ lợi nhuận
 • Lợi nhuận chưa phân phối

4. Ý nghĩa của bảng cân đối kế toán

1. Đối với phần tài sản

Về mặt pháp lý: Bảng cân đối kế toán phản ánh giá trị của toàn bộ tài sản hiện có tại thời điểm lập báo cáo, thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp.

Về mặt kinh tế: Các số liệu trong bảng cân đối kế toán ở phần tài sản phản ánh quy mô và những loại tài sản của doanh nghiệp được tồn tại dưới hình thức vật chất hoặc hình thức phi vật chất.

Từ đó, ý nghĩa của bảng cân đối kế toán đối với phần tài sản giúp đánh giá tổng quan về quy mô vốn cũng như mức độ phân bổ sử dụng vốn của doanh nghiệp.

2. Đối với phần nguồn vốn

Về mặt pháp lý: Bảng cân đối kế toán phản ánh nguồn hình thành các loại tài sản hiện có tại thời điểm báo cáo của doanh nghiệp. Từ đó cho biết doanh nghiệp cần phải trả khoản nợ là bao nhiêu.  Đồng thời còn cho các chủ nợ biết được giới hạn trách nhiệm của chủ sở hữu đối với các khoản nợ của doanh nghiệp.

Về mặt kinh tế: Các số liệu trong phần nguồn vốn của bảng cân đối kế toán cho biết cơ cấu và quy mô các nguồn vốn được huy động và đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

5. Hạn chế của bảng cân đối kế toán

Để việc đánh giá, phân tích báo cáo tài chính hiệu quả nhất, nhà đầu tư cần nắm rõ một số hạn chế của bảng cân đối kế toán như sau:

Để việc tính toán và so sánh số liệu tại nhiều thời điểm khác nhau một cách khách quan nhất, các giá trị trong bảng cân đối kế toán đều được lấy theo nguyên tắc giá gốc. Việc này tạo ra sự chênh lệch giữa giá trị trong sổ sách với giá thị trường.

Các số liệu trên bảng cân đối kế toán phản ánh giá trị tại thời điểm lập báo cáo (thường là đầu kỳ hoặc cuối kỳ), vậy nên nó không thể hiện được sự vận động của tài sản và nguồn vốn trong một giai đoạn hay thời kỳ.

Bảng cân đối kế toán cũng có những hạn chế nhất định, nhà đầu tư cần kết hợp nhiều nguồn thông tin khác để đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong quá khứ, hiện tại và tương lai chính xác nhất.

bang can doi ke toan la gi 1 - Bảng cân đối kế toán là gì? Những điều nhà đầu tư cần biết

6. Cách kiểm tra bảng cân đối kế toán

Muốn biết bảng cân đối kế toán cho biết gì, nhà đầu tư cần nắm rõ các cách kiểm tra và phương pháp phân tích mới hiểu được ý nghĩa đằng sau những số liệu trong bảng này.

1 Phương pháp phân tích bảng cân đối kế toán là gì?

Có nhiều phương pháp phân tích bảng cân đối kế toán, trong đó phương pháp so sánh, phương pháp tỷ lệ và phương pháp cân đối được sử dụng phổ biến nhất.

2 Phương pháp so sánh bảng cân đối kế toán là gì?

Đây là phương pháp so sánh ít nhất 2 chỉ tiêu với nhau. Các chỉ tiêu so sánh cần thống nhất về thời gian, đơn vị, phương pháp tính toán, phương pháp đo lường và nội dung kinh tế. Ví dụ: So sánh doanh thu quý 1/2021 với doanh thu quý 1/2022 của công ty X, so sánh LNST gộp năm 2021 với LNST gộp 2020 của công ty Y.

Có 2 phương pháp so sánh gồm:

 • So sánh tuyệt đối
 • So sánh tương đối

3 Phương pháp tỷ lệ bảng cân đối kế toán là gì?

Phương pháp tỷ lệ thực hiện dựa trên các tỷ lệ chuẩn mực chung của một đại lượng tài chính trong quan hệ tài chính. Theo đó, sự biến đổi của tỷ lệ thể hiện sự biến đổi của các đại lượng tài chính. Về nguyên tắc, phương pháp tỷ lệ yêu cầu phải xác định được các ngưỡng hay định mức nhất định làm cơ sở so sánh.

Có 3 tỷ lệ được sử dụng nhiều nhất trong phân tích báo cáo tài chính gồm:

 • Khả năng thanh toán: Phản ánh, đánh giá khả năng trả các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp.
 • Khả năng cân đối vốn, nguồn vốn: Phản ánh, đánh giá mức độ ổn định và tự chủ tài chính của doanh nghiệp.
 • Khả năng sinh lời: Phản ánh hiệu quả hoạt động, đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

4 Phương pháp cân đối

Phương pháp cân đối là việc phân tích sự ảnh hưởng của các hiện tượng kinh tế có quan hệ với nhau. Phương pháp này được áp dụng khi có hiện tượng kinh tế xảy ra và nhân tố ảnh hưởng có quan hệ tổng hiệu với chỉ tiêu phân tích. Muốn xác định mức độ ảnh hưởng của một nhân tố cần xác định chênh lệch giữa số liệu thực tế với số liệu kỳ gốc của nó.

5 Kiểm tra chi tiết

Khi phân tích bảng cân đối kế toán, nhà đầu tư cần đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu trên bảng này và thông qua khả năng thanh toán.

Trên đây là toàn bộ thông tin cơ bản về bảng cân đối kế toán là gì? cũng như cách phân tích và sử dụng Hy vọng bài viết đã cung cấp nhiều kiến thức hữu ích cho các bạn.

— Finsider Finjobs

Finjobs.vn – Website việc làm tài chính uy tín

Tải ứng dụng Finjobs ngay và tìm kiếm những việc làm tốt nhất bạn nhé!

Tham gia chương trình sửa CV miễn phí tại đây!