Cơ cấu một công ty bảo hiểm: Có thực là chỉ toàn sales?

Bảo hiểm là một trong những ngành đang dẫn đầu về doanh thu hiện nay. Bởi mức thu nhập hấp dẫn và cơ hội phát triển sự nghiệp cao, rất nhiều bạn trẻ đang quan tâm đến ngành này. Tuy nhiên, nhiều người vẫn có suy nghĩ rằng, công ty Bảo hiểm chỉ có sales? Điều này có thực sự đúng? Hãy cùng Blog Finjobs tìm hiểu xem cơ cấu một công ty bảo hiểm như thế nào nhé!

Cơ cấu công ty bảo hiểm 1 e1654872786139 300x209 - Cơ cấu một công ty bảo hiểm: Có thực là chỉ toàn sales?
Cơ cấu tổ chức của một công ty bảo hiểm có thực sự chỉ toàn sales?

1. Tổ chức hoạt động

Tổ chức hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm doanh nghiệp môi giới bảo hiểm bao gồm:

– Trụ sở chính

– Chi nhánh, sở giao dịch, hội sở, công ty thành viên hạch toán phụ thuộc (được gọi là Chi nhánh) trực thuộc doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Cấp này có nhiệm vụ chính là thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền

– Văn phòng đại diện: là đơn vị phụ thuốc của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

– Địa điểm kinh doanh, phòng giao dịch: là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Ngoài ra, chi nhánh nước ngoài không được phép thành lập chi nhánh trực thuộc tại Việt Nam.

2. Cơ cấu một công ty bảo hiểm:

Với những cấp quản lí của một doanh nghiệp bảo hiểm như trên, hãy cùng điểm qua những chức vụ có trong từng cấp quản lí.

Cơ cấu công ty bảo hiểm 2 300x200 - Cơ cấu một công ty bảo hiểm: Có thực là chỉ toàn sales?
Các vị trí công việc và nhiệm vụ chính tại công ty bảo hiểm

1. Người quản trị, điều hành theo quy định, bao gồm:

– Chủ tịch hội đồng quản trị (Chủ tích Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty); thành viên Hội đồng quản trị (thành viên Hội đồng thành viên).

– Trưởng Ban kiểm soát; Trưởng Ban kiểm toán nội bộ; kiểm soát viên (đối với trường hợp doanh nghiệp không thành lập Ban kiểm soát).

– Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc).

– Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, kế toán trưởng.

– Giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, người đứng đầu các bộ phận nghiệp vụ, chuyên gia tính toán (đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khoẻ), chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán (đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài).

2. Nguyên tắc phân công đảm nhiệm chức vụ:

– Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực (bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm)

– Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi bảo hiểm không được đồng thời làm việc cho doanh nghiệp khác hoạt động cùng lĩnh vực tại Việt Nam. Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không được là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khác hoạt động trong cùng lĩnh vực tại Việt Nam.

Cơ cấu công ty bảo hiểm 3 300x150 - Cơ cấu một công ty bảo hiểm: Có thực là chỉ toàn sales?
Các nguyên tắc phân công công việc tại công ty bảo hiểm

– Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc), Giám đốc chi nhánh, Trưởng Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chỉ được kiêm nghiệm chức danh người đứng đầu tối đa 01 chi nhánh hoặc văn phòng đại diện hoặc bộ phận nghiệp vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Giám đốc, Phó Giám đốc của chi nhánh nước ngoài chỉ được kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu của tối đa 01 bộ phận nghiệp vụ của chi nhánh đó.

– Chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khoẻ, chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an toàn tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài. Chuyên gia tính toán, chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán có quyền độc lập về chuyên môn nghiệp vụ và không được đồng thời kiêm nhiệm các chức danh Tổng Giám đốc (Giám đốc), kế toán trưởng.

Về căn bản, chúng ta đã có thể hiểu rõ hơn về cơ cấu tổ chức của một công ty bảo hiểm, cũng như những chức vụ quan trọng của từng cấp. Nếu bạn đang tìm việc làm ngành bảo hiểm, hãy truy cập website tuyển dụng tài chính Finjobs và download ứng dụng Finjobs để có thể ứng tuyển vào những công ty chất lượng cao với mức lương hấp dẫn ngay thôi!

-> Xem thêm: